Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Xem thêm:

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công xây tường khu A

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép sàn khu C

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép khu F

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốp pha trụ khu H

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công xây tường khu I

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công tô trát tường khu J

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép sàn khu L

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công tô trát tường khu O

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Cảnh quan đường nội bộ

Xem thêm:  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018
Call Now Button
Back to Top