0888.190.778

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Xem thêm:

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công xây tường khu A

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công xây tường khu B

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công xây tường khu E

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công xây tường khu I

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công cốp pha khu J

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công cốp pha sàn khu K

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công xây tường khu L

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công tô trát tường khu M

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công khu N

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công khu O

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Công tác thi công khu P

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

Hình ảnh khu cảnh quan mặt tiền dự án

Xem thêm:  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Back to Top