Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Xem thêm:

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công xây tường khu A

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công cốt thép sàn khu B

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công cốt thép sàn khu E

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công cốp pha sàn khu F

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công cốp pha trụ khu G

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công cốp pha trụ khu H

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công xây tường khu I

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công tô trát tường khu J

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công cốp pha trụ khu L

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công tô trát tường khu M

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công tô trát tường khu O

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Công tác thi công tô trát tường khu O

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Hình ảnh cổng chào mặt tiền dự án

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

Hình ảnh cổng chào mặt tiền dự án

Xem thêm:  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019
Call Now Button
Back to Top