Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Xem thêm:

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công xây tường khu A

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tô trát tường khu B

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tầng thượng khu D

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tô trát tường khu E

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công xây tường khu F

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tô trát tường khu G

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công xây tường khu I

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tô trát tường khu J

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tô trát tường khu K

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tô trát tường khu L

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tô trát tường khu M

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tầng thượng khu N

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tầng thượng khu O

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công tầng thượng khu P

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hoàn thành đổ bên tông đường nội khu B

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hoàn thành đổ bên tông đường nội khu G và I

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hoàn thành đổ bên tông đường nội khu I và J

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hoàn thành đổ bên tông đường nội khu K và M

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hoàn thành đổ bên tông đường nội khu M và O

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hoàn thành đổ bên tông đường nội khu P và N

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hoàn thành đổ bên tông đường nội khu N và L

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công bể nước trung tâm

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Công tác thi công bể nước trung tâm

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Xem thêm:  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018
Call Now Button
Back to Top