Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Xem thêm:

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công xây tường khu A

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu B

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tầng thượng khu D

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu E

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công xây tường khu F

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu G

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công cốt thép sàn khu H

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu J

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu L

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tầng thượng khu M

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tầng thượng khu N

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tầng thượng khu O

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công tầng thượng khu P

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

Tiếp tục thi công lắp đặt cẩu tháp xây dựng khách sạn dự án

Xem thêm:  Biệt thự nghỉ dưỡng Cam Ranh Mystery Villas
Call Now Button
Back to Top