Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Xem thêm:

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu A

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu B

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công cốp pha sàn khu C

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tầng thượng khu D

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu E

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công xây tường khu F

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu G

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công cốp pha sàn khu H

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu I

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu J

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Công tác thi công bả sơn matit khu K

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tô trát tường khu L

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tầng thượng khu O

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Tiếp tục thi công tầng thượng khu P

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Công tác thi công cốt thép móng khách sạn dự án

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Toàn cảnh dự án đang trong quá trình xây dựng

 

tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/05/2019

Hoàn thành công tác thi công lắp đặt cẩu tháp xây dựng

Xem thêm:  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/08/2018
Call Now Button
Back to Top